Zmiana minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ZUS na rok 2024.

Informacje na temat zmian do pobrania tutaj: Zmiana-Pensji-Minimalnej-od-1-stycznia-2024r.pdf
 
 
 

Obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

od 1 stycznia 2023 r., w związku ze zmianami w przepisach, każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do tej pory taki obowiązek mieli płatnicy, którzy rozliczali składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach przepisów, obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.
Pobierz ulotkę PDF

 
 
 

Opis podstawowych zmian w polskim ładzie 2022

SPOSÓB ROZLICZANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ – wpływ na wysokość podatku dochodowego

Podatek liniowy oraz stawki progresywne: podstawową zmianą, która ma wpływ na wysokość realnych obciążeń podatkowych, jest zmiana polegająca na braku możliwości pomniejszenia płaconego podatku dochodowego o 7,75 % składki zdrowotnej obliczonej od podstawy. Oznacza to realne zwiększenie opodatkowania podatkiem dochodowym o 4,9 % w przypadku opodatkowania w formie podatku liniowego oraz o 9% w przypadku stawek progresywnych. Podstawą obliczenia składki zdrowotnej od roku 2022 będzie dochód, a nie jak do tej pory podstawa podana przez ZUS. Jeżeli podatnik na stawkach progresywnych, nie osiągnie dochodu wtedy nie płaci ani składki zdrowotnej ani podatku. Jeżeli podatnik płaci podatek wg stawki liniowej, jego składka zdrowotna nie może być niższa niż 270,90 bez względu na dochód.

Ryczałt od przychodów:
Przychody do 60 tys. pln składka 305,56 pln
Przychody od 60 tys. pln do 300 tys. pln 509,27 pln
Przychody powyżej 300 tys. 916,68 pln

Karta podatkowa – 270,90 pln

Członek zarządu z tytułu powołania – 9% od przychodu pomniejszonego o jego koszty uzyskania przychodu

Osoba współpracująca, wspólnik spółki komandytowej oraz jednoosobowej spółki zoo – 533,00 – pln

ZWIĘKSZENIE KWOTY WOLNEJ ORAZ GRANICY PIERWSZEGO PROGU PODATKOWEGO

Dla podatników opodatkowujących swoje dochody z działalności w formie progresywnej został podniesiony pierwszy próg do 120 tys. pln (do tej pory 85 tys. pln).Zwiększona została kwota wolna od podatku do 30 tys. pln, co ważne nie jest to ulga degresywna, oznacza to że w roku podatkowym ulga podatkowa dla każdego opodatkowanego w tej formie wynosi ona 5.100, – bez względu na dochód.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH STAWKI W 2022

Ponieważ temat Państwa interesuje a zakres zmian jest spory w osobnym pliku przesyłam Państwu obszerny artykuł na ten temat. Artykuł został napisany przez Panią Ewę Iwan możecie go znaleźć Państwo pod adresem: https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2022-stawki-ryczaltu-pozmianach_62_48872.htm tekst artykułu został przeniesiony w niezmienionej formie.

ESTOŃSKI CIT

Do momentu podziału zysku (czyli przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy), spółka nie odprowadza podatku dochodowego.
Warunki skorzystania z opodatkowania w formie estońskiego CIT-u
Estońskie zasady opodatkowania CIT, mogą stosować spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne, jeżeli:
– przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% wszystkich przychodów
– spółki zatrudniają na podstawie: umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym) albo innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS
– udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
– za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
– złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Stawka podatku CIT to 10% dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność. W przypadku wypłaty zysku wspólnikom, podatek będzie musiał być zapłacony także przez wspólnika, jednakże będzie podlegać pomniejszeniu o 90% podatku zapłaconego przez spółkę w przypadku spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność. Dzięki mechanizmowi odliczenia, efektywne opodatkowanie zysków spółki wyniesie ok. 20% dla małego podatnika.
Polski ład wprowadził:
Rozszerzona została grupa podmiotów uprawnionych do opodatkowania CIT-em estońskim o spółki komandytowe i komandytowo akcyjne; dla małych podatników nie ma już obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych, brak górnego progu limitu przychodów, uelastyczniony został termin spłaty zobowiązania podatkowego powstałego na tzw. „korekcie wstępnej”, a nawet wprowadzono możliwości wygaśnięcia tego zobowiązania, uproszczono kalkulację redukcji PIT od dywidendy wspólników spółki objętej modelem estońskim.

LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 2022 roku jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, która przekracza 8.000 pln lub równowartość tej kwoty, musi zostać uregulowana poprzez rachunek bankowy. Nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność w/w transakcji uregulowano gotówką.

OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WYCOFANYCH Z DZIAŁALNOŚCI

Od 2022 roku przychód z działalności gospodarczej do opodatkowania powstaje, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH Z KONSUMENTEM

Konsument (nie prowadzący działalności) jest zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę płatności, przekracza 20 tys. pln. Za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwotę płatności otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Skutkiem przyjęcia kwoty płatności powyżej tej kwoty jest podwójny podatek dla przedsiębiorcy. Pierwszy podatek od przychodu ze sprzedaży oraz drugi dodatkowo z tytułu sankcji za przyjęcie gotówki.

LIKWIDACJA KARTY PODATKOWEJ

Opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021r.

ULGA DLA „KLASY ŚREDNIEJ”

Dla podatników, których przychody mieszczą się w przedziale
od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie czyli: od 5.701 zł do 11.141 zł miesięcznie
Ulga dla osób o dochodach z przedziału do 8 549 zł jest liczona według wzoru:
(przychód * 6,68% – 380,50 zł) / 0,17

Ulga dla osób o dochodach z przedziału od 8 549 zł do 11 141 zł jest liczona według wzoru:
(przychód * (- 7,35%) + 819,08zł) / 0,17

WSPÓLNE OPODATKOWANIE MAŁŻONKÓW

Wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków, będzie mógł być złożony już za rok w którym zawarto związek małżeński, pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa małżeńska trwała do końca roku podatkowego.

OPODATKOWANIE SAMOTNYCH RODZICÓW

Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem, będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Odliczenie od podatku 1500 zł rocznie dla: panny, kawalera, wdowy, wdowca, rozwódki albo rozwodnika, osoby w stosunku do której orzeczono separację, osoby pozostającej w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności. Realnie stracą wszyscy samotni rodzice, którzy zarabiają powyżej 6.000 brutto miesięcznie, ponieważ po zmianie jest to ulga kwotowa a nie procentowa.

ULGA DLA RODZIN

Wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który w roku podatkowym opiekował się co najmniej czworgiem dzieci, zwolnienie jest do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zwolnienie dotyczy opodatkowania: według skali podatkowej, podatkiem liniowym, stawką 5% (ulga IP BOX) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

WSPARCIE DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ.

W dużym skrócie, jeżeli podatnik na podatku liniowym lub progach podatkowych dofinansuje podmiot działający w zakresie w/w i nie uzyska z tego tytułu dokumentu kosztowego w postaci faktury za promocję itp. może do kosztów zaliczyć 50% kwoty wsparcia którego udzielił.

NOWE PRZEPISY KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPISANE A WCHODZĄ W ŻYCIE W 2022 ROKU

– ulga dla seniorów
– ulga na powrót
– sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”
– ochrona pracownika, w związku z zatrudnieniem „na czarno”albo ujawnieniem wypłat części
wynagrodzenia „pod stołem”
– ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
– ulga na prototyp
– ulga na robotyzacje
– łączne stosowanie ulgi b+r i ip box
– ulgi wspierające innowacje
– podatek „minimalny” w cit

PRZEPISY KTÓRE WEJDĄ W ŻYCIE OD ROKU 2023

– przychody z najmu i dzierżawy tylko na ryczałcie
– wypłata ukrytej dywidendy – nkup
– obowiązek przesyłania ewidencji do US
– brak możliwości zaliczania w koszty amortyzacji lokali mieszkalnych

 

Jeżeli mają Państwo pytania do informacji zamieszczonych w tekście, proszę o kontakt.

 

Leszek Wnuk

leszek.wnuk@brekolab.pl
+48 608 632 094
Skype: lmwnuk

EKO-LAB Sp. z o.o.
ul.Dukatów 1/6, 31-431 Kraków
www.brekolab.pl